Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Artikel 3 – Offertes 

Artikel 4 – Prijzen 

Artikel 5 – Betaling 

Artikel 6 – Zekerheden 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

Artikel 8 – Aflevering en risico 

Artikel 9 – Reclames 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

Artikel 11 – Vrijwaring 

Artikel 12 – Meer wederpartijen 

Artikel 13 – Forum- en rechtskeuze 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer 

Solidus Floor Construction Technology B.V. 

Boeierstraat 10 k 

8102HS Raalte 

Telefoonnummer: +31 (0)85 047 78 00 

E-mail: info@solidus-fct.com 

KvK-nummer: 71916253 

hierna te noemen: ‘SOLIDUS FCT’ 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes tussen SOLIDUS FCT en de wederpartij. 

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige algemene voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. De afwijking van deze voorwaarden geldt slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijking in een volgende overeenkomst wordt bevestigd. 

Artikel 3 – Offertes 

1. Van de door SOLIDUS FCT gedane offertes maken deel uit ontwerpen, (technische) tekeningen en beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven, berekeningen en dergelijke, en ook eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes van SOLIDUS FCT betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van SOLIDUS FCT, moet op verzoek van SOLIDUS FCT worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke toestemming van SOLIDUS FCT niet worden gekopieerd, of aan derden afgegeven. 

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het vrijblijvend aanbod SOLIDUS FCT heeft bereikt, tenzij SOLIDUS FCT het vrijblijvend aanbod onmiddellijk na ontvangst van de acceptatie herroept. Het enkel uitbrengen door SOLIDUS FCT van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht SOLIDUS FCT niet tot het sluiten van een overeenkomst. 

3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra SOLIDUS FCT aan wederpartij schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. De instemming wordt echter nimmer geacht betrekking te hebben op eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt. 

4. Rechtshandelingen van wederpartij met ondergeschikten binden SOLIDUS FCT niet, tenzij en voor zover met deze rechtshandelingen door SOLIDUS FCT uitdrukkelijk wordt ingestemd. 

Artikel 4 – Prijzen 

1. Prijsopgaven in de overeenkomst worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod geldende prijzen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen, belastingen en rechten van overheidswege. 

2. SOLIDUS FCT is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of bestaande overheidsheffingen, in – en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 

3. Voor alle werkzaamheden en zaken zullen prijzen en/of tarieven door partijen worden overeengekomen, bij gebreke waarvan de door SOLIDUS FCT gebruikelijk gehanteerde prijs wordt aangehouden, tenzij het branchetarief hoger is (in dat geval geldt het branchetarief). 

4. Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden SOLIDUS FCT niet, tenzij die in een volgende overeenkomst worden bevestigd. 

Artikel 5 – Betaling 

1. Wederpartij dient de factuur zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen op een door SOLIDUS FCT aangewezen bank- of girorekening. Evenzo is de wederpartij zonder aftrek van enige korting of schadevergoeding of verrekening en zonder opschorting gehouden andere verplichtingen na te komen binnen gerede tijd. De vordering betreffende de prestatie van SOLIDUS FCT is direct vanaf het ontstaan van een overeenkomst opeisbaar, zelfs zonder facturatie. 

2. Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij toegerekend aan de wettelijk aangewezen vordering en/of het wettelijk aangewezen bestanddeel, ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldag een contractuele rente ad 12% per jaar verschuldigd, en ook gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten ter grootte van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 115,00, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk gemaakt zijn. Indien de wettelijke rente in een bepaalde periode hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in plaats van contractuele rente. Onder gerechtelijke kosten worden onder meer begrepen alle kosten tot inning van de vordering, zoals de kosten van beslag, proceskosten en kosten van een faillissementsaanvraag. 

Artikel 6 – Zekerheden 

1. SOLIDUS FCT is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is wederpartij verplicht om naar het oordeel van SOLIDUS FCT voldoende zekerheden, waaronder 

inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. SOLIDUS FCT is altijd gerechtigd de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. 

2. De wederpartij verleent SOLIDUS FCT reeds nu voor alsdan pandrecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de macht van SOLIDUS FCT worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan SOLIDUS FCT verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 

3. SOLIDUS FCT heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door wederpartij in de macht van SOLIDUS FCT wordt gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan SOLIDUS FCT verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op basis van het retentierecht zijn voor rekening van de wederpartij. 

4. De weigering door de wederpartij de gevraagde zekerheidstelling te geven geeft SOLIDUS FCT het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

5. Alle te leveren en geleverde zaken, goederen en/of stoffen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar en onbezwaarbaar eigendom van SOLIDUS FCT tot de wederpartij zal hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door SOLIDUS FCT krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede over vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. Dit artikel beoogd goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW. 

2. De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot de naleving van enige overeenkomst met SOLIDUS FCT, het recht om de geleverde zaken, goederen en/of stoffen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van SOLIDUS FCT na bewerking door zaaksvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de (mede)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op SOLIDUS FCT over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan SOLIDUS FCT de (mede)eigendom toekomt op. 

3. Indien de wederpartij in verzuim is, is SOLIDUS FCT bevoegd de zaken, goederen en/of stoffen direct op te eisen van een ieder die de zaken, goederen en/of stoffen houdt. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

SOLIDUS FCT behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot al hetgeen hij aan wederpartij heeft geleverd, waaronder aan de wederpartij gedane technische voorstellen en aanwijzingen, inclusief alle bescheiden en tekeningen die daarvan deel uitmaken. 

Artikel 8 – Aflevering en risico 

1. De door SOLIDUS FCT opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal SOLIDUS FCT derhalve schriftelijk, waaronder uitsluitend wordt verstaan: per aangetekend schrijven, in gebreke dienen te worden gesteld. 

2. SOLIDUS FCT zal indien zij van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden de wederpartij hiervan op de hoogte stellen. Wederpartij zal in dat geval op korte termijn overleg plegen met SOLIDUS FCT in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed. Indien wederpartij het hiervoor genoemde overleg niet pleegt wordt hij geacht met verrekening of vergoeding van de kostenverhoging in te stemmen. 

3. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van zaken, goederen en/of stoffen aan de wederpartij ter plaatse waar SOLIDUS FCT haar bedrijf uitoefent. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij mededeling van SOLIDUS FCT aan wederpartij dat de zaken, goederen en/of stoffen kunnen worden afgehaald. 

4. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering. De wederpartij is zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van 

SOLIDUS FCT ophaalt of, indien levering op een ander adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 

5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij franco levering is overeengekomen. 

6. Het aannemen van zaken van SOLIDUS FCT door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 

Artikel 9 – Reclames 

1. De wederpartij zal met bekwame spoed na de prestatie van SOLIDUS FCT onderzoeken of SOLIDUS FCT de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden SOLIDUS FCT er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De wederpartij dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk acht kalenderdagen na op- of aflevering, op straffe van verval. 

2. SOLIDUS FCT is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. De nakoming van de overeenkomst geldt dan als volledig deugdelijk. 

3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 

4. De factuur van SOLIDUS FCT geldt als correct, indien de wederpartij niet binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum een protest bij SOLIDUS FCT schriftelijk heeft ingediend. 

5. Indien de in het eerste en vierde lid bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte wederpartij als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van SOLIDUS FCT voor de wederpartij redelijkerwijs mogelijk is. 

6. De prestatie van SOLIDUS FCT geldt in elk geval als deugdelijk, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de wederpartij het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen. 

7. Iedere vordering jegens SOLIDUS FCT op basis van reclames vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn vangt aan op de dag volgende op die waarop de wederpartij zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden. 

8. Ter zake tekortkomingen van SOLIDUS FCT (al dan niet toerekenbaar) is ontbinding door de wederpartij niet mogelijk. 

9. SOLIDUS FCT mag afwijken van verstrekte technische gegevens, maten, capaciteiten e.d. voor zover deze afwijking van geringe betekenis is. Afwijkingen van 10% of minder in het totale werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn en bieden geen grond voor reclame. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

1. SOLIDUS FCT is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Van een niet-toerekenbaarheid als bedoeld in lid 1 is onder andere sprake bij extreme en/of ongeschikte weersomstandigheden, ziekte van het personeel, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, belemmering van de transportroute, storingen in het bedrijf van SOLIDUS FCT of in dat van één van de toeleveranciers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, storingen van machines gebruikt door SOLIDUS FCT of betrokken derden, iedere tekortkoming van toeleveranciers of betrokken derden, vertraagde levering van onderdelen, overheidsmaatregelen, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij SOLIDUS FCT die is ontstaan 

door vertraging van andere werkzaamheden van SOLIDUS FCT die zijn ontstaan door de hiervoor bedoelde omstandigheden. 

3. SOLIDUS FCT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is. Tevens is SOLIDUS FCT niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering door ondergeschikten van SOLIDUS FCT van instructies, adviezen of opdrachten van wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet van ondergeschikten van SOLIDUS FCT. 

4. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade. 

5. SOLIDUS FCT is nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt of redelijkerwijs kan worden gedekt. 

6. De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste crediteren van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte. 

7. In ieder geval is SOLIDUS FCT nimmer aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze schade meer bedraagt dan € 20.000,00. 

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geeft SOLIDUS FCT geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door haar uitgevoerde werkzaamheden, gegeven adviezen of onderzoeken. Indien de geleverde zaken en diensten aan SOLIDUS FCT zijn gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal SOLIDUS FCT deze rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij. 

9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van SOLIDUS FCT niet meer in dan een inspanningsplicht om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken te leveren. SOLIDUS FCT garandeert derhalve niet dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door de wederpartij beoogde doel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

10. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij SOLIDUS FCT kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de wederpartij inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de wederpartij worden aangesproken. 

Artikel 11 – Vrijwaring 

Indien SOLIDUS FCT terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij SOLIDUS FCT terzake volledig vrijwaren en SOLIDUS FCT alles vergoeden wat SOLIDUS FCT aan deze derde dient te voldoen. De wederpartij is tevens verplicht SOLIDUS FCT te vrijwaren voor schade van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij SOLIDUS FCT. 

Artikel 12 – Meer wederpartijen 

Voor het geval meerdere wederpartijen tezamen een overeenkomst zijn aangegaan, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor elke verplichting van de wederpartijen, voortvloeiende uit die overeenkomst. 

Artikel 13 – Forum- en rechtskeuze 

1. In geval van een geschil, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Overijssel. SOLIDUS FCT is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen. 

2. Op de offertes, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.